ISSN 2768-4261 (Online)

A Journal of Tibetan Literature, Arts and Humanities

TENZING RIGDOL, Alone, Exhausted and Asleep (2010)

Brocade, collage and scriptures, 137x334 cm
Courtesy of the artist and Rossi & Rossi

Issue No. 2. August 3, 2022

ཡེ་ཤེས་དུས་དེབ་ལ་མི་ཚང་མས་ལྗགས་ཀློག་གནང་ཆོག དེ་ནི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ། རིག་ཚན་སྐོར་གྱི་ལོ་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུས་དེབ་འདིར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་པའི་དཔྱད་རྩོམ་དང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ།བཅར་འདྲི་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཕུད་ད་དུང་སྙན་ངག་དང་ལྷུག་རྩོམ། སྒྱུ་རྩལ། བརྩམས་སྒྲུང་ཡང་དགོད་སྲིད།